Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie "Droga Łódź" zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź .
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów. 
 
Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenie jest:
a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Łodzi,
b) przeciwdziałanie prowadzeniu przez obszar Łodzi tranzytowego ruchu kołowego przyczyniającego się do pogorszenia warunków życia w mieście , 
c) podejmowanie działań na rzecz umacniania więzi lokalnych społeczności z Łodzią oraz z osiedlami mieszkaniowymi,
d) podejmowanie działań na rzecz zachowania terenów zielonych na obszarze miasta, obszarów przyrodniczo-krajobrazowych prawnie chronionych, w tym pomników przyrody,
e) działania na rzecz poprawy walorów estetycznych i krajobrazowych miasta,
f) działalność wspomagająca rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
g) działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,
h) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
i) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
j) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
k) promowanie zdrowego trybu życia w środowisku mieszkańców Łodzi, zwłaszcza młodzieży i dzieci.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
b) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska,
c) inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej,
d) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu,
e) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łódź w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,
f) zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych Gminy Łódź w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,
g) nawiązywanie współpracy z osobami, firmami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami celem realizacji celów Stowarzyszenia,
h) organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju kraju i miasta Łodzi,
i) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań oraz dyskusji nad nimi,
j) przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
k) organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,
l) propagowanie turystycznych walorów miasta i regionu,
m) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
n) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) rzeczywistych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 9

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia. 
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.Osoba zamierzająca wstąpić do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację.

§ 10

Członek rzeczywisty ma prawo:
a) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
b) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
c) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

Członek wspierający ma prawo:
a) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
b) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkom, o których mowa w ust.1 przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej.
2. Członek wspierający zobowiązany jest dodatkowo wywiązywać się z zadeklarowanych zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu świadczeń.

§ 14

Członków rzeczywistych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków Zarządu przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 15

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami rzeczywistymi.

§ 16

Członkostwo rzeczywiste i wspierające ustaje w razie:
a) pisemnej rezygnacji członka,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres pół roku, lub nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń w przypadku członka wspierającego
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
d) śmierci członka,
e) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia,
f) rozwiązania się Stowarzyszenia,
g) członkowie poniżej 16 roku życia dodatkowo po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna.
h) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
i) śmierci członka,
j) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia,
k) rozwiązania się Stowarzyszenia,
l) z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu,
m) członkowie nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych dodatkowo po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna.

§ 17

Członkostwo honorowe ustaje w razie:
a) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
b) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
c) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 18

Członkom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa rok.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym. 
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

Walne Zebranie

§ 21

1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie liczby członków Zarządu na daną kadencję, wybór Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu,
b) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
c) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
d) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g) opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
h) określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej i powoływanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
i) ustalanie wysokości składek,
j) podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu.

2. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków drogą elektroniczną na co najmniej na 7 dni przed terminem na wskazane adresy mailowe, a w przypadku niewskazania - pisemnie.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych – drugi termin Walnego Zebrania musi odbyć się w tym samym dniu i termin podawany jest w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia. 
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 
Zarząd

§ 23

1. Zarząd składa się z 7 - 9 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 

§ 24

1. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
c) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
d) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków rzeczywistych i wspierających,
e) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
g) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
h) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
c) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

§ 28

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) zapisy, spadki, darowizny,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
e) dotacje budżetowe, subwencje,
f) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
g) inne wpływy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 31

1.Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
a)w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
b)w drugim terminie - zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
2.Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.