Szanowni Państwo

W najbliższy czwartek tzn. 27 listopada, w szkole podstawowej nr 184 , na ul. Syrenki 19A o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie z Panią Prezydent Hanną Zdanowską, dotyczące inwestycji na Radogoszczu.

Możemy się spodziewać powrotu tematu łącznika Al. Włókniarzy z drogą S14, wraz z zespołem dróg towarzyszących (nowe Św. Teresy i Brukowa, droga rowerowa na przedłużeniu ul. Nefrytowej itp.) Pomimo naszych wysiłków i protestów i merytorycznych argumentów władze miasta uparły się aby zrealizować tę inwestycję w pierwotnej lokalizacji szkodliwej nie tylko dla Radogoszcza Zachodu ale dla ruchu w naszym mieście . To spotkanie może być naszą ostatnią szansą na zmianę decyzji, bo tylko totalna presja społeczna, a nie merytoryczne argumenty są w stanie dotrzeć do decydentów. Wszyscy mieszkańcy naszych osiedli powinni pojawić się na tym spotkaniu i wyrazić swój zdecydowany sprzeciw. 

Pozwalamy sobie na krótkie przypomnienie stanowiska naszego stowarzyszenia, które prezentowaliśmy na spotkaniach z władzami i które popierane było m.in. przez Radę Mieszkańców Osiedla Radogoszcz i Zarząd Spółdzielni Liściasta.

Przypominamy też, że plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący m.in. przebiegu tych dróg na terenie Radogoszcza, został odrzucony przez Radę Miasta Łodzi  poprzedniej kadencji i uzyskał także negatywną opinię ze strony Międzynarodowego Instytutu PAN - ERCE.

 

W załączniku przedstawiamy schemat proponowanego przez władze przebiegu łącznika pomiędzy Al. Włókniarzy i drogą S14, wraz zespołem dróg towarzyszących (zaznaczone kolorem czerwonym) a także zaznaczone na zielono, nasze propozycje.

Rozwiązania proponowane przez stowarzyszenie dotyczą dwu wariantów.  Wariant krótszy (ten wariant oznaczony strzałką przy S14) jest wg nas najkorzystniejszy, ale wymaga zmian w projekcie i uzgodnieniach dotyczących ulokowania węzła na S14.

Wariant dłuższy - nie wymaga zmian w projekcie i uzgodnieniach dotyczących obecnego etapu prac nad S14 tzn. prowadzi do zaprojektowanego węzła na S14.

Oba warianty są pod każdym względem korzystniejsze od forsowanych przez władze rozwiązań.

I tak

- WZGLĘDY SPOŁECZNE

W przypadku realizacji wariantu forsowanego przez władze, negatywne skutki, wynikające z oddziaływania hałasem i wyziewami transportowymi najbardziej dotkną mieszkańców osiedla Radogoszcz Wschód (trasa położona po stronie zachodniej tego kompleksu), osiedli Liściasta A, Liściasta B, nowych bloków położonych przy ul. 11 listopada i mieszkańców osiedla Marianów (ok. 10 000 osób).

Wariant proponowany przez stowarzyszenie prowadzi głównie przez obszar Teofilowa Przemysłowego (ul. Św. Teresy) i obszary niezamieszkałe. Podobne do tych na Radogoszczu, negatywne skutki mogą dotknąć nieporównanie mniejszej populacji zamieszkującej okolice ul. Szczecińskiej.

Proponowany przebieg dróg (łącznik,nowa Św Teresy i nowa Brukowa) spowodują powstanie dwu "wysp" odciętych od miasta.

Osiedle Liściasta A otoczone będzie ogrodzonymi płotami instytucjami z ul. Św. Teresy, ekranami dźwiękochłonnymi wzdłuż Al. Włókniarzy i nową, czteropasmową ul. Św. Teresy. Na tym terenie mieszka ok. 1000 osób.

Osiedle Liściasta B, otoczone łącznikiem, nową Św. Teresy, nową Brukową idącą dodatkowo wzdłuż torów kolejowych i doliną Sokołówki, zostaje też odcięte od naturalnego zaplecza handlowego, usługowego, dostępu do placówek edukacyjnych czy dostępu do komunikacji zbiorowej. Na osiedlu tym mieszka ponad 1000 osób.

Te względy są najistotniejsze, choć nie jedyne i pokazują wyższość wariantu społecznego w tej dziedzinie.

 

- PROGNOZY RUCHU

Wariant społeczny redukuje natężenie ruchu na ul. Zgierskiej o ok. 65%. Jednocześnie (czego brakuje wariantowi forsowanemu) pozwala na redukcję natężenia ruchu na ul. Aleksandrowskiej o ok. 20%, zmniejszenie ruchu na Al. Włókniarzy na rzecz zwiększenia ruchu na S14 (różnica w godz. szczytu ok. 400 poj./godz), zmniejszenie ruchu na ul. Szczecińskiej. Trasa przez ul. Św Teresy wyprowadza bezpośrednio ruch z terenów przemysłowych, bez konieczności jazdy przez Radogoszcz (ok.500 poj./godz w szczycie).

To są główne, choć nie wszystkie, przewagi wariantu społecznego.

 

- OCHRONA ŚRODOWISKA

Wariant forsowany przez władze powoduje szczególnie negatywne skutki w następujących miejscach:

- wymaga wycięcia ok. 5000 m. kw. lasu Chełmskiego, odcinając jednocześnie dostęp do niego.

- wymaga wkroczenia = dokonania zniszczeń na terenach chronionych tzn. nowej Św. Teresy na użytku ekologicznym Międzyrzecze Sokołówki i Brzozy, nowa Brukowej w użytku Olsy na Żabieńcu, wkroczenia przedłużenia al. Włókniarzy na użytek ekologiczny Dolina Dolnej Wrzącej.

- projektowane trasy biegną  w odległościach mniejszych niż 500 metrów od koryta rzeki Sokołówka, której cenna dolina wymaga ochrony i wzdłuż doliny rzeki Wrząca.

- zaprojektowany węzeł Łódź Północ ulokowany jest w dolinie rzeki Wrząca (w wariancie społecznym - krótszym, nie ma tego zagrożenia)

- wariant forsowany doprowadzi do zniszczenia albo spowodowania poważnego zagrożenia dla pomnikowych drzew na tym terenie (przywołując choćby jako przykład 250-letni dąb na trasie przedłużenia ul. Nefrytowej)

To są także nie wszystkie, ale główne przewagi wariantu proponowanego przez stowarzyszenie.

 

KOSZTY

Koszty oszacowane przez miasto wariantu "forsowanego" wynoszą 447 600 000 zł.

Koszty szacowane wariantu społecznego w wersji najdłuższej, wynoszą 452 100 000 zł.

Zatem - na poziomie realizacji tych dwu tras są kosztami porównywalnymi.

Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy uwzględnione zostaną koszty budowy wiaduktu w ciągu ul. Św Teresy, którego budowa planowana jest niezależnie. Koszt ten, szacowany jest na ok. 150 milionów złotych i de facto o tyle droższą będzie realizacja  trasy forsowanej przez władze. W wariancie społecznym ten koszt jest uwzględniony.

Na koniec - wariant społeczny opiera się na maksymalnym wykorzystaniu istniejącej struktury drogowej, co nie tylko jest zgodne  z najnowszymi trendami w dziedzinie projektowania dróg,  ale także znacznie redukuje przyszłe koszty eksploatacji.

I tu także, choćby te podstawowe liczby, wskazują na przewagę wariantu społecznego.

 

Dokładne zapoznanie się z załączoną mapą, pozwoli Państwu bardziej obrazowo utwierdzić się w przekonaniu, który wariant połączenia Al. Włókniarzy z S14 jest korzystniejszy nie tylko dla mieszkańców Radogoszcza, ale i dla reszty mieszkańców Łodzi

 

pozdrawiam 

Matylda Leśnikowska